PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐBSCL 2023
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐBSCL 2023
I. Thông tin cá nhân:
Tên Doanh nghiệp (nếu có): .....................................................................................................
Website kinh doanh (nếu có): ………………………………………………………………
Ngày thành lập: .........................................................................................................................
Họ và tên người đại diện: .........................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................................................
Số CMND: ............................................. Ngày cấp: ...............….. Nơi cấp: .......................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................................... Email: ..........................................................
Đơn vị đang công tác: ................................................................................................................
 (Nếu là nhóm dự thi thì điền đầy đủ thông tin nhóm)                           
Thành viên 1: ………………………………………………… Chức vụ trong nhóm:……………..
Thành viên 2: ………………………………………………… Chức vụ trong nhóm:……………..
Thành viên 3: ………………………………………………… Chức vụ trong nhóm:……………..
II. Thông tin dự án
1. Tên dự án khởi nghiệp đăng ký dự thi …...................……………..…………………………………………………..……………..
2. Lĩnh vực (bắt buộc đánh dấu vào lĩnh vực):
  Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số (lĩnh vực ưu tiên)   
  Du lịch xanh
  Năng lượng và Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu (lĩnh vực ưu tiên)         
  Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm (lĩnh vực ưu tiên)   
  Du lịch                         
  Nông nghiệp đơn thuần     
  Sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo
  Y tế, chăm sóc sức khỏe                    
  Giáo dục     
  Thương mại và dịch vụ                          
  Lĩnh vực khác (ghi cụ thể): ………………………………………………………..
3. Hiện trạng dự án (bắt buộc đánh dấu):
  Chưa triển khai                                    
  Đã triển khai, đã có sản phẩm mẫu nhưng chưa thương mại hóa
  Đã thương mại hóa sản phẩm
  Khác (ghi cụ thể): ……………………………………………………………………
           ………………………………………………………………………………………..
4. Liệt kê các cuộc thi đã tham gia và các giải thưởng đạt được (nếu có)?
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
III. Thông tin khác
1. Các bằng cấp đã hoàn thành của Trưởng nhóm và thành viên:
……………………………………………………………………………………………….
2. Tại sao bạn lại muốn tham gia cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2023?
……………………………………………………………………………………………………
3. Bạn biết Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2023 qua kênh nào?
……………………………………………………………………………………………….
4. Điều gì làm bạn thích thú nhất đối với Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2023?
……………………………………………………………………………………………….
5. Mong muốn của bạn sau khi tham gia cuộc thi này là gì?
……………………………………………………………………………………………….
IV. Điều khoản cam kết
Tôi/chúng tôi…………………………., cam kết rằng sẽ chấp thuận những điều lệ tham dự được liệt kê dưới đây trong toàn bộ quá trình tham dự cuộc thi:
A. Dự án là bản quyền riêng của tôi (chúng tôi).
B. Tuân thủ thể lệ của Cuộc thi.
C. Ban Tổ chức được toàn quyền lưu trữ và sử dụng hình ảnh của chúng tôi cho mục đích quảng bá Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Nhà tài trợ.
D. Tôi/ Chúng tôi chịu trách nhiệm với mọi tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu của dự án (nếu có).
E. Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của chúng tôi như tài liệu phục vụ chương trình.
F. Sau khi kết thúc cuộc thi, Tôi đồng ý cung cấp thông tin cho Ban Tổ chức (VCCI Cần Thơ) ngay khi có nhà đầu tư/mentor/sự hỗ trợ khác.
                            …………….…., ngày ...... tháng ...... năm 2023
                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
MẪU DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP (gợi ý)
Bài dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right 2.5 cm, không quá 20 trang (không bao gồm phần cam kết) thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
Phần I: Thông tin chung
1. Tên dự án khởi nghiệp.
2. Giới thiệu thế mạnh của nhóm.
3. Hãy mô tả điểm sáng giá nhất/ độc nhất của ý tưởng/ dự án/ sản phẩm; quy trình, cách thức làm ra sản phẩm (Có ứng dụng công nghệ gì không? quá trình thực hiện dự án, quy trình tạo ra sản phẩm…)
4. Những thách thức, khó khăn nào mà bản thân bạn, công đồng của bạn đang đối mặt, dẫn đến việc bạn có ý tưởng kinh doanh/ dự án này hay sản phẩm này.
5 . Nêu tóm tắt dự án của bạn (tối đa 500 từ)? (Tập trung vào dự án của bạn góp phần giải quyết các thách thức mà bạn trình bày? Điều gì làm cho dự án của bạn khác biệt so với các đối thủ trên thị trường?)
Phần II: Thị trường
2.1 Giới thiệu về thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu (hoặc hiện có, nếu sản phẩm đã được thương mại hoá) 
2.2 Phân tích cạnh tranh/ các rào cản là gì và làm thế nào để vượt qua
2.3 Tính thương mại hóa của sản phẩm/ Mô hình kinh doanh
Phần III. Tài chính
8. Tài chính cho dự án (dự án đã tạo ra doanh thu chưa, mô tả chi tiết về số vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dự án có nằm trong danh mục ưu đãi của Chính phủ, hay Chính quyền địa phương, đã kêu gọi đầu tư chưa, kêu gọi từ đâu?,…)
9. Kế hoạch phát triển trong 3 năm tới