CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP
Hệ thống pháp lý hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp được đề cập chính thức tại các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam từ năm 2016 và vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Cụ thể vừa qua Bộ tư pháp đã ban hành Công văn 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về kế hoạch theo dõi thực hiện pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 và Hệ dữ liệu VBQPPL có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trước làn sóng khởi nghiệp và sáng tạo, Chính phủ Việt Nam rất nỗ lực xây dựng hệ thống pháp lý nhằm hỗ trợ DNNVV Việt Nam. Dưới đây là hệ thống văn bản QPPL liên quan đến hoạt động khởi nghiệp. Danh sách các văn bản được chia thành hai đối tượng: Nhóm văn bản điều chỉnh chung và Nhóm các văn bản mang tính đặc thù.

Để hạn chế những rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình khởi nghiệp các doanh nghiệp cần phải tập trung tìm hiểu, áp dụng vì quyền lợi của chính mình
 
NHÓM VĂN BẢN QPPL ĐIỀU CHỈNH CHUNG
 
STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
I Văn bản Quy phạm pháp luật chính thức ở cấp độ luật
1 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
(có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)
Toàn bộ văn bản
II Các văn bản hướng dẫn thi hành
2 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2018) Toàn bộ văn bản
3 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019) Toàn bộ văn bản
4 Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2020 Toàn bộ văn bản
5 Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2020) Toàn bộ văn bản
6 Quyết định 3362/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” (có hiệu lực từ ngày 07 tháng 11 năm 2016) Toàn bộ văn bản
7 Quyết định 171/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” (có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2017) Toàn bộ văn bản
8 Thông tư 01/2018/TT-BKHCN quy định về tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (có hiệu lực từ ngày  01 tháng 6 năm 2018) Toàn bộ văn bản
9 Nghị định 37/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2020) Toàn bộ văn bản
III Các văn bản, chính sách có liên quan đến nhiệm vụ của các Trường ĐH, CĐ      
10 Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hổ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 năm 2017) Toàn bộ văn bản
11 Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT năm 2018 ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục (có hiệu lực từ ngày Ngày 30 tháng 3 năm 2018) Toàn bộ văn bản
12 Chương trình hành động 2610/CTR-BGDĐT năm 2016 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2016) Toàn bộ văn bản
13 Kế hoạch 239/KH-BGDĐT về Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2020) Toàn bộ văn bản
IV Các văn bản khác
14 Quyết định số 939/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (có hiệu lực từ ngày 30 tháng 06 năm 2017) Toàn bộ văn bản
15 Các Nghị quyết của các Hội đồng nhân dân tỉnh về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  
16 Các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  
 
NHÓM VĂN BẢN QPPL MANG TÍNH ĐẶC THÙ
 
STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
I Những văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp
1 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Toàn bộ văn bản
2 Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Toàn bộ văn bản
3 Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 Toàn bộ văn bản
4 Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) Toàn bộ văn bản
5 Luật Thương mại 2005 (có hiệu lực từ 01/01/2006) Toàn bộ văn bản
6 Luật Cạnh tranh 2004 (có hiệu lực từ 01/7/2005) Toàn bộ văn bản
7
 
Luật Quảng cáo 2012 (có hiệu lực từ 01/01/2013) Toàn bộ văn bản
8 Luật Thuế tài nguyên 2009 (có hiệu lực từ 01/7/2010) Điều 9
9 Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2016) Toàn bộ văn bản
10. Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực ngày 01/7/2014) Toàn bộ văn bản
11. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 (có hiệu lực từ 01/01/2014) Toàn bộ văn bản
12. Luật sửa đổi các luật về thuế 2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015) Toàn bộ văn bản
13. Bộ luật Lao động 2012 (có hiệu lực từ 01/5/2013) Toàn bộ văn bản
14. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 (có hiệu lực từ 01/9/2016) Điều 16
15. Luật Giá 2012 (có hiệu lực từ 01/01/2013) Điều 38
Điều 39
Điều 40
Điều 41
Điều 42
Điều 43
16. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 03/3/2017) Toàn bộ văn bản
17. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ 01/01/2017) Điều 9
18. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ 10/3/2016) Toàn bộ văn bản
19.  Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (có hiệu lực từ 01/07/2016) Toàn bộ văn bản
20. Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) Khoản 18 Điều 1
21. Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký Doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/11/2015) Khoản 5 Điều 7
Khoản 3 Điều 29
Điều 49
Điều 51
Điều 52
Điều 59
Điều 60
22. Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 08/12/2015) Toàn bộ văn bản
30. Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt (có hiệu lực kể từ 01/01/2016) Chương II
31. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 27/12/2015) Toàn bộ văn bản
32. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (hiệu lực ngày 01/7/2014) Toàn bộ văn bản
33. Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (có hiệu lực thi hành từ 25/6/2014) Toàn bộ văn bản
34. Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (có hiệu lực từ ngày 25/9/2013) Điều 13
Điều 14
Điều 15
Điều 16
Điều 17
Điều 18
35. Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/02/2014) Điều 4
Điều 15
36. Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ 20/8/2009) Toàn bộ văn bản
37. Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Toàn bộ văn bản
38. Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo) Toàn bộ văn bản
39. Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo) Toàn bộ văn bản
40. Quyết định 844/QĐ-TTg ngày  18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2025” (có hiệu lực từ ngày 18/5/2016) Toàn bộ văn bản
41. Quyết định 58/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Toàn bộ văn bản
42. Quyết định 21/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Toàn bộ văn bản
43. Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (được sửa đổi, bổi sung bởi Quyết định 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016) Toàn bộ văn bản
44. Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 10/5/2011) Toàn bộ văn bản
45. Quyết định 03/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại (có hiệu lực từ ngày 25/02/2011) Toàn bộ văn bản
46. Thông tư 37/2016/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 15/4/2016) Toàn bộ văn bản
47. Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất (có hiệu lực từ 08/8/2016) Toàn bộ văn bản
48. Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) Điều 92
49. Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016) Khoản 2 Điều 16
50. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định  100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) Toàn bộ văn bản
51. Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) Điều 5
52. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) Toàn bộ văn bản
53. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 06/8/2015) Khoản 2 Điều 1
54. Thông tư 119/2015/TT-BTC quy định về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 01/10/2015) Toàn bộ văn bản
55. Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên (có hiệu lực từ ngày 20/11/2015) Điều 10
56. Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 13/12/2015) Toàn bộ văn bản
57. Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) Toàn bộ văn bản
58. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) Toàn bộ văn bản
60. Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) Điều 5
Điều 8
61. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/01/2016) Toàn bộ văn bản
62. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/6/2014) Điều 16
63. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ 02/8/2014) Điều 8
64. Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ  26/9/2014) Toàn bộ văn bản
65. Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (có hiệu lực từ 01/01/2014) Toàn bộ văn bản
66. Thông tư 176/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (có hiệu lực từ 10/12/2012) Toàn bộ văn bản
II Lĩnh vực xây dựng
67. Luật Xây dựng 2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015) Điều 10
Điều 11
Khoản 3 Điều 18
Khoản 4 Điều 67
Khoản 3 Điều 81
68. Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) Điều 13
Điều 25
Điều 58
Điều 59
Khoản 6 Điều 63
 
Khoản 3 Điều 64
Khoản 4 Điều 64
Điều 69
Khoản 1 Điều 74
Khoản 2 Điều 74
Khoản 3 Điều 74
Khoản 4 Điều 74
Khoản 5 Điều 74
Điều 172
70. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực từ  01/7/2015) Điều 7
Khoản 4 Điều 48
Khoản 4 Điều 77
71. Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (có hiệu lực từ ngày 27/5/2016) Khoản 1 Điều 6
Khoản 3 Điều 15
72. Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2016) Khoản 1 Điều 37
Khoản 2 Điều 37
Điều 38
Khoản 6 Điều 38
Điều 39
73. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ 01/7/2015) Khoản 2 Điều 9
Khoản 3 Điều 9
74. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ 05/8/2015) Khoản 2 Điều 15
75. Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) Điểm e khoản 2 Điều 3
76. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) Điều 9
Điều 10
Điều 15
Khoản 4 Điều 26
Khoản 1 Điều 29
Khoản 2 Điều 29
77. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) Điều 15
Điều 16
Điều 17
78. Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) Điều 15
Khoản 3 Điều 46
79. Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị (có hiệu lực từ 01/3/2013) Điều 6
Điều 43
Điều 44
Điều 46
80. Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lí không gian ngầm đô thị (có hiệu lực từ ngày 25/5/2010) Điểm b khoản 3 Điều 5
Khoản 1 Điều 6
Khoản 2 Điều 6
Khoản 3 Điều 6
Khoản 4 Điều 6
81. Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị (có hiệu lực từ ngày 30/7/2010) Khoản 3 Điều 3
Điểm b khoản 3 Điều 21
82. Nghị định 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị (có hiệu lực từ ngày 19/11/2009) Điều 18
Điều 20
Khoản 3 Điều 25
83. Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP Khoản 1 Điều 30
Khoản 2 Điều 30
Khoản 3 Điều 30
Khoản 4 Điều 30
Điểm a khoản 5 Điều 60
84. Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (có hiệu lực từ 15/5/2016) Điều 6
III Lĩnh vực Nông nghiệp
85. Nghị định 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (có hiệu lực từ ngày 10/10/2016) Điều 7
86. Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (có hiệu lực từ ngày 10/2/2014) Điểm c khoản 1 Điều 11
87. Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012) Điều 8
88. Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ 01/8/2016) Toàn bộ văn bản
89. Thông tư 214/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg ngày 30/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ Điều 5
Điều 6
Điều 7
90. Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT hướng
05/06/2020 - Đã xem: 617

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG XÚC TIẾN & KHỞI NGHIỆP
VCCI CẦN THƠ
Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Phone: 0292 3 824 918 (106)
Fax: 0292 3 824 169
Email: Mekongstartupnetwork@gmail.com
Hotline: 0977 090 129 (Ms Mỹ Xuyên)

Dịch Vụ Cung Cấp

 Khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ Khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp cùng các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức khóa đào tạo “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng thuyết trình ” tại Cần Thơ

Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững Mentor trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo – hướng đi bền vững

Để xây dựng và phát triển thành công hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp liên kết, hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để từng bước hoàn thiện các thành tố còn thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh AN GIANG - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2017”, tiếp nối thành công của Khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” tại Cần Thơ, VCCI Cần Thơ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn tỉnh An Giang tổ chức khóa đào tạo

CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh CẦN THƠ - Tìm ý tưởng kinh doanh

Trong khuôn khổ “Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo “Tìm ý tưởng kinh doanh và các thủ tục pháp lý cần thiết cho khởi sự doanh nghiệp” dành cho các sinh viên, thanh niên của Thành phố Cần Thơ vào ngày 12/09/ vừa qua.